ایران کلینیک

ليزر كم توان

تسريع بهبودی زخم ها ،اسكار ها

تسريع بهبودی زخم ها ،اسكار ها

لیزر‌های کم توان بدون ایجاد حرارت توسط مولکول‌هایی در سلول به نام فوتواکسپتور جذب شده و آنها در فاز فعال قرار میدهند. طول موج‌های خاصی...